Kinh mừng khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm

Một Bức thư phúc đáp khắp nơi - Ấn Quang Đại Sư

  • Model: Motbucthu
  • 5 chiếc có sẵn

10.000đ

Thêm vào giỏ:

Một Bức thư phúc đáp khắp nơi - Ấn Quang Đại Sư

Ấn Quang Đại Sư, một danh tăng thế kỷ 20, ngài được coi là vị tổ thứ 12 của Tịnh Độ tông. Một bức thư phúc đáp khắp nơi là tâm thư trả lời của ngài nhằm khuyến tẩn mọi người niệm Phật. Lời văn mạch lạc, xúc tích, thấu tình đạt lý khiến kẻ trí người ngu đều thẩu tỏ đạo mầu


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Tuesday 28 October, 2014.

Kinh mừng khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO