Chuỗi bồ đề

Đạo tràng Diệu Âm sinh hoạt tại chùa Tảo Sách

Định nghĩa:

Diệu Âm là pháp danh của tất cả các Phật tử, thiện nam, tín nữ quy y đức Phật A Di Đà. Do đó Đạo tràng Diệu Âm là tập hợp tất cả các Phật tử có cùng chí hướng, quyết một đời tu theo pháp môn trì danh niệm Phật cầu được vãng sinh về Thề giới Cực Lạc.

Tại sao phải quy y Đức Phật A Di Đà và vãng sinh về thế giới Cực Lạc?

Theo lời di huấn của Đức Bổn sư Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Đại Tập nói: "Thời đại mạt pháp hàng trăm triệu người tu hành, ít có một người đắc đạo, chỉ nương niệm Phật sẽ qua được biển sinh tử”.Thời đại mạt pháp, căn khí chúng sinh ngu si yếu đuối. Không nương tựa vào sức đại từ, đại nguyện của đức Phật A Di Đà mà có thể đời này thành tựu sự giải thoát sinh tử, trong ức ức vạn người khó có một".

Thời mạt pháp chính là thời hiện tại, khi đức Phật nhập Niết Bàn.
Đức Phật A Di Đà là giáo chủ thế giới Cực Lạc ở phương tây, ở thế giới này không có sự khổ não, chỉ hưởng toàn sự vui nên có tên là Cực Lạc.
Đức Phật A Di Đà khi còn nhân địa tu hành là Bồ tát Pháp Tạng đã phát 48 lời đại nguyện trong đó có những đại nguyện rất quan trọng;
Đại nguyện thứ 18: Nếu tôi được thành Phật, chúng sinh trong mười phương chịu mọi sự khổ não, mong muốn sinh về nước tôi, đến khi lâm chung niệm danh hiệu tôi cho đến 10 niệm mà không được sinh về thì tôi nguyện không giữ ngôi chính giác.

Danh hiệu A Di Đà chứa đựng vạn đức hồng danh của tất cả chư Phật, niệm danh hiệu A Di Đà Phật là niệm danh hiệu của tất cả mười phương chư Phật.
Danh hiệu A DI Đà Phật là đại tổng trì, chứa đựng tâm chú của tất cả mười phương chư Phật, nên niệm danh hiệu A Di Đà Phật là trì tụng pháp môn đại tổng trì của tất thảy chư Phật
Đức Phật A Di Đà là đại y vương có thể chữa lành hết thảy bệnh khổ của thế gian, chỉ cần chúng ta tin nhận và niệm danh hiệu của ngài tất thảy bệnh sẽ sớm lành.
Pháp môn niệm phật là con đường tu ngắn nhất và an toàn nhất để một đời thành Phật, vì vãng sinh sang thế giới Cực Lạc là thế giới không thoái chuyển, được cùng với chư Phật và Bồ tát tụ hội cho đến khi thành Phật và trở lại cõi Ta Bà đau khổ cứu độ thân quyến của chúng ta và tất cả chúng sinh.

Tu tập Pháp môn niệm Phật có phải là chờ đến chết mới được vãng sinh không?

Vãng sinh sang thế giới Cực Lạc không phải là chờ đến khi chết mới được vãng sinh mà nếu người nào thường niệm danh hiệu A Di Đà Phật, tu tập các công đức cầu sinh sang thế giới Cực Lạc thì thường được Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật chiếu ánh từ quang hộ niệm người đó. Người nào thường xuyên niệm danh hiệu A Di Đà Phật tâm không tán loạn, niệm niệm tương tục thì dù họ đang ở thế giới Ta Bà kham khổ nhưng tâm họ đã được vãng sinh sang thế giới Cực Lạc rồi, ở ao sen Liên Trì Hải Hội đã có một búp sen chờ ngày giờ nở hoa. Người nào thường trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật ngay hiện tại, người đó đã được an lạc, thoát khỏi mọi bệnh khổ, khi từ bỏ thân này liền được vãng sinh sang thế giới Cực Lạc, hoa sen hóa sinh.

Để được vãng sinh sang thế giới Cực Lạc cần những yếu tố gì?

Để được vãng sinh sang thế giới Cực Lạc cần phải có 3 yếu tố:
1 - Lòng tin chân thành
Tin như thế nào là lòng tin chân thành?
- Đặt lòng tin vào lời di huấn của đức Phật Thích Ca và mười phương chư Phật về Đức Phật A DI Đà
- Tin tưởng tuyệt đối không ngờ vực về Đức Phật A Di Đà và thế giới Cực lạc là có thật.
- Tin tưởng tuyệt đối rằng Bốn mươi tám lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là chắc thật không phải hư dối
- Tin tưởng rằng chính bản thân mình niệm Phật thì chắc chắn khi từ bỏ thân này sẽ được vãng sinh
- Tin tưởng rằng Đức Phật A Di Đà và thế giới Cực lạc không phải ở xa, ở bên ngoài mà ở ngay trong tâm của mình
- Dù cho ai đó nói, dụ dỗ tu pháp môn khác chúng ta cũng từ chối không theo, chỉ một lòng trì danh hiệu Phật. Ngay cả có một Đức Phật hiện thân ra trước mặt chúng ta và nói rằng nên tu pháp môn khác, chúng ta cũng cảm ơn và tạ từ con đã quyết chí về Cực lạc.

2 - Phát nguyện chí thành
Nguyện là chí hướng, là kim chỉ nam để vun bồi mọi công đức. Nguyện như thế nào là chí thành
- Mỗi ngày trước hình tượng Phật, chúng ta chí thành phát nguyện hồi hướng công đức cầu được vãng sinh về thế giới Cực Lạc. Mỗi lời phát ra từ miệng ta phải chí thành không qua loa đại khái

- Lời nguyện chỉ đơn giản là:
Nguyện đem công đức này
Hồi hướng về tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều vãng sinh Cực Lạc
Đều chứng vô sinh nhẫn
Mau thành đạo vô thượng

hoặc
Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật tịnh độ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ muôn loài
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát tâm bồ đề
Hết một báo thân này
Đều vãng sinh Cực lạc

3- Hành trì không gián đoạn
Người có nhiều thời gian thì bất kỳ lúc nào rảnh đều khởi tâm niệm Phật, hoặc lúc trước Phật đường, hoặc ở nơi không có Phật.
Người không có thời gian, mỗi sớm mai thức dậy niệm phật trong thời gian nhất định, Cuối ngày, trước khi đi ngủ đứng trước hình tượng Phật hoặc quay mặt về phương Tây, chí thành phát nguyện hồi hướng. Trong bất cứ lúc nào, bệnh tật, nóng khổ đều hồi tâm niệm Phật.

Niệm Phật như vậy chắc chắn được vãng sinh, chắc chắn sẽ thấy Phật.

Tại sao phải tham gia đạo tràng niệm Phật?

- Tham gia đạo tràng niệm Phật để sách tấn lẫn nhau, vững tin trì danh niệm Phật.
- Tham gia đạo tràng niệm Phật để trợ giúp nhau lúc khổ đau, đặc biệt thời khắc lâm chung, trợ niệm cho nhau để vượt qua mọi chướng ngại, cập bến giác bình an.
- Tham gia đạo tràng niệm Phật để nhìn lại chính mình, buông xả trần lao, giải tỏa stress, thư giãn trước khi bước lại cuộc sống bộn bề.

Các hoạt động dự kiến của đạo tràng:
- Niệm Phật tập trung
- Hoạt động ấn tống kinh sách
- Hoạt động từ thiện
- Hoạt động phóng sinh
- Hoạt động từ thiện
- Các hoạt động ngoại khóa khác

Hoạt động đạo tràng chủ yếu do các thành viên tự tu tập có sự chứng kiến, chia sẻ của các thầy là tăng ni trong giáo hội hướng dẫn.

Tôn chỉ mục đích:
- Tinh thần đoàn kết tập thế, không kích bác, nói xấu nhau. Mục tiêu chính là tu tập

- Không bàn tán các chuyện khác xâm phạm đời tư, chính trị, bài bác tôn giáo v.v…
- Tất cả các hoạt động đều do các thành viên tự nguyện, không ép buộc

Thời gian sinh hoạt: 19h30 ngày Chủ Nhật
Địa điểm sinh hoạt: Chùa Tảo Sách
Đăng ký tham gia: Đến đăng ký trực tiếp tại các buổi sinh hoạt

Theo dõi hoạt động của đạo tràng qua website www.daotrangdieuam.com
Facebook page: www.facebook.com/daotrangdieuam

 


This product was added to our catalog on Tuesday 31 July, 2012.

Chuỗi bồ đề
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO