Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật

Lâm chung thường thức - Thích Tiến Đạt

  • Model: LCTT017
  • 10 chiếc có sẵn

15.000đ

Thêm vào giỏ:

Lâm chung thường thức - Thích Tiến Đạt

Được viết bởi Đại đức Thích Tiến Đạt tại Tịnh Độ Đạo Tràng, Cuốn sách là những khai thị cho người niệm Phật về cảnh giới lâm chung.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Monday 13 August, 2012.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO