Tây phương Cực Lạc thánh chúng

Kinh Niệm Phật Ba La Mật - HT Thích Thiền Tâm

  • Model: Niemphatbalamat
  • 6 chiếc có sẵn

12.000đ

Thêm vào giỏ:

Kinh Niệm Phật Ba La Mật - HT Thích Thiền Tâm

Kinh Niệm Phật Ba La Mật là một kinh khuyến tấn hành giả tịnh độ niệm Phật, khi chúng ta nhiếp tâm niệm 6 chữ Nam mô A Di Đà Phật là bao hàm danh hiệu mười phương chư phật ba đời, bao gồm hết thảy chân ngôn đà la ni v.v... lợi ích chẳng thể nghĩ bàn


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Monday 15 April, 2013.

Tây phương Cực Lạc thánh chúng
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO