Máy nghe pháp Diệu Pháp Âm

Kinh Hoa Nghiêm

  • Model: Kinh Hoa Nghiêm
  • 1 chiếc có sẵn

350.000đ

Thêm vào giỏ:

Kinh Hoa Nghiêm

Dịch giả: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Kinh Hoa Nghiêm là một trong 5 thời thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca, có áo nghĩa sâu rộng về phẩm vị tu hành của các bậc Bồ tát. Kinh thuộc hệ đại thừa, Kinh được nói ra sau khi Đức Phật thành đạo dưới gốc Bồ Đề. Trong Kinh ngài Thiện Tài đồng tử thỉnh vấn chư Phật Bồ tát về các bước tu hành và cuối cùng được đúc kết trong 10 đại nguyện vương của Bồ tát Phổ Hiền. Kinh Hoa Nghiêm cũng được gọi là Kinh Đại bản A Di Đà.

 


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 08 June, 2012.

Máy nghe pháp Diệu Pháp Âm
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO