Tây phương Cực Lạc thánh chúng

Đại thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật

  • Model: DTPQ
  • 3 chiếc có sẵn

Thêm vào giỏ:

Kinh Đại thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật

Dịch giả: Hòa Thượng Thích Trung Quán

Kinh nói về các danh hiệu của chư Phật trong ba đời mười phương khiến cho những người nghe có thể tiêu trừ tội chướng trong vô lượng kiếp


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 08 June, 2012.

Tây phương Cực Lạc thánh chúng
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO