Tây phương Cực Lạc thánh chúng

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

  • Model: Kinh Dieu Phap Lien Hoa
  • 3 chiếc có sẵn

70.000đ

Thêm vào giỏ:

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Dịch giá: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay còn gọi là Kinh Pháp Hoa là bộ kinh đại thừa, được nói trong 5 thời thuyết pháp của đức Phật: Hoa Nghiêm, A Hàm, Pháp Hoa, Bát Nhã, Niết Bàn. Kinh Pháp Hoa có nội dung rất sâu, trong kinh Phật thọ ký cho chúng đệ tử thành Phật trong tương lai. Phật nói:"Chư Phật ra đời không ngoài mục đích chỉ cho chúng sinh hội nhập tri kiến của Phật". Trì tụng kinh Pháp Hoa có công đức rất lớn khiến và đem lại lợi lạc cho cả người còn, ket mất.

 


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 08 June, 2012.

Tây phương Cực Lạc thánh chúng
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO