Tây phương Cực Lạc thánh chúng

Chuông bát quay tay Nepal

  • Model: CQTT15p18
  • 5 chiếc có sẵn

Chuông bát quay tay Nepal

Chuông bát dùng quay tay trên khắc lục tự đại minh, trong khắc bát đại cát tường hoặc ngũ phương phật.

Nhiều kích cỡ.

Vui lòng liên hệ điện thoại để biết giá


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 10 August, 2012.

Tây phương Cực Lạc thánh chúng
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO