Tây phương Cực Lạc thánh chúng

Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện - HT Trí Tịnh

  • Model: PHHN01
  • 3 chiếc có sẵn

15.000đ

Thêm vào giỏ:

Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện - HT Trí Tịnh

Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện hay Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện được trích từ Kinh Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiền Bồ tát nói về 10 đại nguyện vương mà bất kỳ hành giả tu Phật nào cũng cần phải học. Thường xuyên đọc tụng Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện cũng đem lại công đức lợi lạc không thể nghĩ bàn


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Thursday 29 January, 2015.

Tây phương Cực Lạc thánh chúng
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO