Shop Dieu Am

Kinh A Di Đà nghĩa

  • Model: Kinh A Di Da
  • 0 chiếc có sẵn

10.000đ

Hết hàng

Kinh A Di Đà

Kinh A Di Đà nói về sự thù thắng của thế giới Cực Lạc. Người tu tịnh độ thường phải đọc kinh này để sách tấn bản thân, tu tịnh nghiệp mới được vãng sinh về Cực Lạc. Kinh được dịch ra nghĩa tiếng Việt khiến mọi người trì tụng có thể hiểu hết được ý nghĩa của kinh.


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Saturday 06 April, 2013.

Shop Dieu Am
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO