Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật

Máy niệm phật 40 bài phát quang

  • Model: MNP40b
  • 2 chiếc có sẵn

350.000đ

Thêm vào giỏ:

Máy niệm phật 40 bài phát quang

Danh sách các bài:

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát

Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát

Nam mô Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật

A mi to fo

Dược sư tâm chú

Chú chuẩn đề

Lục tự đại minh

A mi to fo nhạc

Nam mô Tiêu tai Diên Thọ Dược Sư Phật ( hoa)

Nam mô A Di Đà Phật (Đại chúng Hoằng pháp)

Nam mô Đương lai hạ sinh di lặc tôn phật - Bảo Yến

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Bích Phượng

Đại bi chú

Đại bi chú - âm phạn

Sám tam bảo- Huệ Duyên

Sám tống táng - Huệ Duyên

Mẹ từ bi

Thở và cười – Thích Nhất Hạnh

Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh - Huệ Duyên

Đại Bi chú

Nam mô Bồ tát Quán Thế Âm nhạc

Om ma ni pad me hum

A Di Đà Phật – Quan Âm Tịnh thất

A Di Đà Phật - Thầy Giác Nhàn

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhạc

A Di Đà Phật – Quan Âm tịnh thất nhanh

Dược sư quán đảnh chân ngôn

A Di Đà Phật – Thích Trí Thoát

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát  nhạc

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhạc

Nam mô A Di Đà Phật – Thích Tâm Hải

Nam mô A Di Đà Phật - Hoằng pháp

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát nhạc

Máy dùng điện trực tiếp 220V


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Monday 15 April, 2013.

Khách hàng, người mua sản phẩm này, sẽ trả...

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO