Kinh mừng khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm

Tượng Phật A Di Đà Nepal

  • Model: Tuong A Di Da Nepal
  • 5 chiếc có sẵn

Thêm vào giỏ:

Theo Kim Cang Thừa(Mật tông), Phật A Di Đà với thân hình màu đỏ, hai tay kết tam muội ấn(định ấn), trên tay cầm bát nước cam lồ.

Chủng tử của Phật A Di Đà là Hrih,
Tâm chú của ngài là Om A Mi Dewa Hrih

Thờ tượng Phật A Di Đà, cũng như hành trì theo nghi quỹ, hành giả sẽ được vãng sinh về Cực Lạc


Sản phẩm này đã được thêm vào ngành hàng ngày Friday 06 July, 2012.

Kinh mừng khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm
Copyright © 2018 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO