Cúng dường Pháp bảo - Phóng sinh - Kich vao anh de dong lai