Nến thơm Hoa sen đế Nhật, cháy 30 giờ - Kich vao anh de dong lai