Tượng Thần tài Di Lặc lưu ly để xe ô tô 7 chỗ DLCV125 - Kich vao anh de dong lai