Tượng Bổn sư Thích Ca Mâu Ni cao 12inch Nepal - Kich vao anh de dong lai