Tượng phật bỏ túi Tây phương tam thánh đứng - Kich vao anh de dong lai