Dây treo ô tô đá lưu ly khắc nổi hình Phật và lục tự đại minh - Kich vao anh de dong lai