Máy nghe pháp Diệu Pháp Âm

Nên thờ hình tượng Phật, Bồ tát nào?

Hỏi: Thưa thầy, là Phật tử con nên thờ hình tượng Phật, Bồ tát nào?

Đáp: Trong giáo lý của Đức Phật, có rất nhiều Pháp môn tu tập, điển hình hiện nay có 3 pháp môn chính: Thiền tông, Mật Tông và Tịnh Độ Tông.
- Thiền tông là pháp môn tọa thiền quán chiếu, nếu hành giả tu thiền có thể thờ hình tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
- Mật tông hay còn gọi chân ngôn tông, Kim Cang Thừa. Trong Pháp môn Mật Tông thì có rất nhiều nghi quỹ tu trì khác nhau tương ứng với một vị Bổn tôn. Ví dụ: Quan Âm Tứ Thủ, Kim cang tát đỏa, Phật Mẫu Chuẩn Đề, Lục Độ Ta ra v.v...
- Tịnh Độ tông có hai trường phái chính: Tây phương Tịnh Độ và Đông phương Tịnh Độ. Tây Phương tịnh độ thờ Đức Phật A Di Đà và 2 vị Bồ tát là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Đông phương Tịnh Độ y theo Kinh Dược Sư thờ Đức Phật Dược Sư và 2 vị Bồ tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu hoặc thờ 7 vị Phật Dược Sư.

Tùy theo căn cơ, nhân duyên, pháp môn tu tập mà Phật tử chọn hình tượng Phật và Bồ tát cho thích hợp. Tuy nhiên, Phật và Bồ tát là những vị đẳng giác, không còn hơn thua, chấp trước mà chỉ có tâm tánh chúng sinh còn sự phân biệt do đó khi đứng trước một tôn tượng(dù là hình tương gì) ta đảnh lễ với tâm niệm về vị Phật bổn tôn đều được phước đức như nhau.


This product was added to our catalog on Friday 29 June, 2012.

Máy nghe pháp Diệu Pháp Âm
Copyright © 2019 Shop Diệu Âm. Phát triển bởi DGCO